Ανακοίνωση ΡΑΕΚ: Απλοποίηση Σχεδίου Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο της Αυτοπαραγωγής

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αφού εξέτασε ενδελεχώς το Σχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο αυτοπαραγωγής για εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες και δεδομένου ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με την μέθοδο της Αυτοπαραγωγής θεωρείται ότι εντάσσεται στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας αφού δεν δίνεται η δυνατότητα εμπορίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνει ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Σχεδίου και επιτάχυνσης κατά το δυνατόν  της υλοποίησης των έργων, αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν το εν λόγω Σχέδιο δεν απαιτείται η υποβολή των πιο κάτω εγγράφων/στοιχείων:

  • Καταστατικό με την αναφορά ότι η εταιρεία δικαιούται να διεξάγει πάσης φύσεως δραστηριότητα που να σχετίζεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή κάτι συναφές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά να υποβάλλεται το ιδρυτικό Καταστατικό της κάθε εταιρείας στο οποίο δεν θα πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος,
  • Ευκρινείς φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης,
  • Πολεοδομική Άδεια του υποστατικού στο οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα.