Ανακοίνωση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για Μονογονεϊκές Οικογένειες

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την τροποποίηση του Σχεδίου Χορηγιών που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (“net metering”) για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών.

Με την τροποποίηση του Σχεδίου γίνεται διεύρυνση των δικαιούχων με τη συμπερίληψη των Ληπτών Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 39.000 Ευρώ.

Η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων θα έχει ισχύ μέχρι και τις 13 ∆εκεμβρίου 2013.