Τέλη εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού μετρήσεων

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος στον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh), όπως θα καταμετρείται από το μετρητή που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο από τον Προμηθευτή.
 • Το μηνιαίο τέλος είναι αντίστοιχο με την τάση του σημείου σύνδεσης του Αυτοπαραγωγού στο δίκτυο, ως ακολούθως:
  • Σύνδεση στη ψηλή τάση: 1,31 € cent / παραγώμενη kWh
  • Σύνδεση στη μέση τάση: 1,63 € cent / παραγώμενη kWh
  • Σύνδεση στη χαμηλή τάση: 2,01 € cent / παραγώμενη kWh
 • Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,134 € cent / kWh. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΥΔΩ.
 • Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσιμων ΠηγώνΕνέργειας (ΑΠΕ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent / kWh. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΑΠΕ.
 • Ο Αυτοπαραγωγός θα καταβάλει τις δαπάνες σύνδεσης και τηλεπικοινωνιώνστον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία θα υπολογίζονται για την κάθε συγκεκριμένη Αίτηση Σύνδεσης.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Net – Metering)

 • Ο παραγωγός / καταναλωτής καταβάλλει ετήσιο τέλος στον προμηθευτή του ίσο με €37,03 ανά εγκατεστημένο kWpτου Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Επιπλέον, επιβάλλεται χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας,με βάση τοσυντελεστή τέλους 0,134 € cent / kWh, η οποία αντιστοιχεί ετήσιο τέλος € 2,16/εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Επίσης, επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent / kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος €8,05 / εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις (πριν την επιβολή ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχονται σήμερα σε €47,23.
 • Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις θα καταβάλλονται από τον παραγωγό/ καταναλωτή σε έξη ισόποσες δόσεις και θα περιλαμβάνονται στο διμηνιαίο τιμολόγιο κατανάλωσης του Προμηθευτή (€7,87 ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκούτου συστήματος πριν την επιβολή ΦΠΑ για τη διμηνία).