Σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις”

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»;

Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης, μεγάλης κλίμακας, κτιριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την παροχή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων σε ενεργειακές επενδύσεις.
Το σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος κτηριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Αποκλείονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Τα κτίρια για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

i. Να ανήκουν σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ή να ενοικιάζονται από αυτές.

ii. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

iii. Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007. Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007.

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

1. Υποχρεωτική επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας (U-Value), που αναφέρονται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (3), (4) και (5).

2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, μέσω ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή εξοικονόμησης πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.

3. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

4. Για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων: Ενεργειακός έλεγχος ή ύπαρξη συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που να περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο (κατά ISO 50001 ή ISO 14000)

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΡΙΑΣ

1. Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας και συμμόρφωση με τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα.

2. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

3. Για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων: Ενεργειακός έλεγχος ή ύπαρξη συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που να περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο (κατά ISO 50001 ή ISO 14000)

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €200,000.

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΡΙΑΣ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €200,000

1. Ενεργειακός Έλεγχος ή/και Τεχνοοικονομική Μελέτη που απαιτείται. [1]
2. Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων.
3. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K.
4. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,63 W/m2K.
5. Αντικατάσταση κουφωμάτων εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23 W/m2K.
6. Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ελάχιστη ωφέλιμη απόδοση στο 100% της ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος εξόδου: 92%).
7. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με Αεροθερμική, Γεωθερμική ή Υδροθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη χώρου ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: COP ≥ 4 και EER ≥ 3,7).
8. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
9. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.
10. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
11. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου.
12. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας.
13. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.
14. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) ή/και έξυπνων μετρητών.
15. Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
16. Αγορά και εγκατάσταση Φωτοσωλήνων.
17. Θερμομόνωση σωληνώσεων ζεστού νερού.
18. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.
19. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης.
20. Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: Ονομαστική ισχύς εξόδου : μέχρι 12kW, SCOP>4,6 και SEER >6,1).

Η K-ENERGY by Karantonis, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία υποβολής της αίτησης σας, την εκπόνηση μελετών καθώς επίσης και την επιμέλεια συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών, προκειμένου να λάβετε θετική και άμεση απάντηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τα Σχέδια Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε να δώσει παράταση στην υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές και κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών, ως επίσης και για τις αιτήσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο της αυτοπαραγωγής σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2013.

Ανακοίνωση Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για Μονογονεϊκές Οικογένειες

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ανακοινώνει την τροποποίηση του Σχεδίου Χορηγιών που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (“net metering”) για ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες οικιακών καταναλωτών.

Με την τροποποίηση του Σχεδίου γίνεται διεύρυνση των δικαιούχων με τη συμπερίληψη των Ληπτών Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας με ετήσιο μεικτό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 39.000 Ευρώ.

Η νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων θα έχει ισχύ μέχρι και τις 13 ∆εκεμβρίου 2013.

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ: Απλοποίηση Σχεδίου Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων

Στα πλαίσια προσπάθειας περαιτέρω απλοποίησης της διαδικασίας που περιγράφεται στο Σχέδιο Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα της ΡΑΕΚ, καθώς και επίσπευσης της υλοποίησης των εγκαταστάσεων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 • Οι προμηθευτές/εγκαταστάτες που εκπροσωπούν τους αιτητές υποβάλουν μια φορά σε κάθε περιφέρεια τον Τεχνικό Φάκελο με τα αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκαθιστούν.
 • Ο αιτητής θα καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) πλέον ΦΠΑ κατά την υποβολή της αίτησης. Το τέλος αυτό αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης, το κόστος του μετρητή, του ελέγχου και της σύνδεσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200) πλέον ΦΠΑ εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. Το ποσό που θα κατακρατείται αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης.
 • Καλούνται οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ΔΣΔ, αλλά εκκρεμεί η καταβολή του απαιτούμενου τέλους, όπως το αργότερο έως την 20η Νοεμβρίου 2013 να διευθετήσουν την πληρωμή του. Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρώνεται και σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.
 • Το διάστημα δυνατότητας υλοποίησης των εγκαταστάσεων μειώνεται. Καλούνται οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ΔΣΔ, όπως εντός διαστήματος εξήντα (60)εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, έχουν ολοκληρώσει τηνεγκατάσταση των συστημάτων και έχουν υποβάλει αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρώνεται και σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.
 • Επίσης, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας του Σχεδίου Συμψηφισμού μετρήσεων και για σκοπούς κατά το δυνατόν επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων, θα γίνουν οι πιο κάτω τροποποιήσεις στα απαιτούμενα έγγραφα:

1)  Ενυπόγραφη βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας, χωρίς πιστοποίηση από πιστοποιούντα υπάλληλο, ότι το υποστατικό για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται σαν μόνιμη πρώτη κατοικία υπογεγραμμένη μόνο από τον αιτητή, (Παράρτημα Ι)

2) Συγκατάθεση ιδιοκτητών της οικίας για την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στην οικία, ή Άδεια Οικοδομής η οποία αφορά το συγκεκριμένο υποστατικό του αιτητή. Νοείται ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών της γης επί της οποίας βρίσκεται η οικία.

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ: Απλοποίηση Σχεδίου Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο της Αυτοπαραγωγής

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αφού εξέτασε ενδελεχώς το Σχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο αυτοπαραγωγής για εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες και δεδομένου ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με την μέθοδο της Αυτοπαραγωγής θεωρείται ότι εντάσσεται στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας αφού δεν δίνεται η δυνατότητα εμπορίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνει ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Σχεδίου και επιτάχυνσης κατά το δυνατόν  της υλοποίησης των έργων, αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν το εν λόγω Σχέδιο δεν απαιτείται η υποβολή των πιο κάτω εγγράφων/στοιχείων:

 • Καταστατικό με την αναφορά ότι η εταιρεία δικαιούται να διεξάγει πάσης φύσεως δραστηριότητα που να σχετίζεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή κάτι συναφές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά να υποβάλλεται το ιδρυτικό Καταστατικό της κάθε εταιρείας στο οποίο δεν θα πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος,
 • Ευκρινείς φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης,
 • Πολεοδομική Άδεια του υποστατικού στο οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα.

Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας Τριών Σχεδίων Χορηγιών για το έτος 2013

 • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμόΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝοικονομική δραστηριότητα.
 • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας γιαΦυσικά και νομικά πρόσωπακαθώς και φορείς του δημοσίου τομέαΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝοικονομική δραστηριότητα.
 • Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση τηςΗλεκτροπαραγωγήςαπο Μεγάλα Αιολικά, Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά Συστήματα και συστήματα Αξιοποίησης Βιομάζας.

Ανακοίνωση του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Φ.Σ. σε ευάλωτους καταναλωτές

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της κατηγορίας ΦΒ4.1 του Σχεδίου Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα, που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3 kW με τη μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής –  κατανάλωσης (“net – metering”).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ευάλωτοι καταναλωτές.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 8η Ιουλίου 2013 μέχρι την 8η Αυγούστου 2013.

Ανακοίνωση Σχεδίου Παροχής Χορηγιών Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου

 

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για Σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net – Metering)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

Σχέδιο Α:

1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες, συνολικής δυναμικότητας 6 MW με χορηγία και συνολικής δυναμιοκότητας 9 MW άνευ χορηγίας.

2. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, συνολικής δυναμικότητας 0,2 MW άνευ χορηγίας.

Σχέδιο Β:

Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 10 MW άνευ χορηγίας.