Ανακοίνωση ΡΑΕΚ: Απλοποίηση Σχεδίου Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων

Στα πλαίσια προσπάθειας περαιτέρω απλοποίησης της διαδικασίας που περιγράφεται στο Σχέδιο Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα της ΡΑΕΚ, καθώς και επίσπευσης της υλοποίησης των εγκαταστάσεων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

  • Οι προμηθευτές/εγκαταστάτες που εκπροσωπούν τους αιτητές υποβάλουν μια φορά σε κάθε περιφέρεια τον Τεχνικό Φάκελο με τα αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκαθιστούν.
  • Ο αιτητής θα καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) πλέον ΦΠΑ κατά την υποβολή της αίτησης. Το τέλος αυτό αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης, το κόστος του μετρητή, του ελέγχου και της σύνδεσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200) πλέον ΦΠΑ εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. Το ποσό που θα κατακρατείται αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης.
  • Καλούνται οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ΔΣΔ, αλλά εκκρεμεί η καταβολή του απαιτούμενου τέλους, όπως το αργότερο έως την 20η Νοεμβρίου 2013 να διευθετήσουν την πληρωμή του. Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρώνεται και σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.
  • Το διάστημα δυνατότητας υλοποίησης των εγκαταστάσεων μειώνεται. Καλούνται οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ΔΣΔ, όπως εντός διαστήματος εξήντα (60)εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, έχουν ολοκληρώσει τηνεγκατάσταση των συστημάτων και έχουν υποβάλει αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρώνεται και σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.
  • Επίσης, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας του Σχεδίου Συμψηφισμού μετρήσεων και για σκοπούς κατά το δυνατόν επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων, θα γίνουν οι πιο κάτω τροποποιήσεις στα απαιτούμενα έγγραφα:

1)  Ενυπόγραφη βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας, χωρίς πιστοποίηση από πιστοποιούντα υπάλληλο, ότι το υποστατικό για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται σαν μόνιμη πρώτη κατοικία υπογεγραμμένη μόνο από τον αιτητή, (Παράρτημα Ι)

2) Συγκατάθεση ιδιοκτητών της οικίας για την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στην οικία, ή Άδεια Οικοδομής η οποία αφορά το συγκεκριμένο υποστατικό του αιτητή. Νοείται ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών της γης επί της οποίας βρίσκεται η οικία.