Αυτοπαραγωγή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Κατηγορία Β αφορά εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση (εμπορικές, βιομηχανικές, δημόσια κτήρια, στρατόπεδα, σχολεία) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση. Εξαιρούνται γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

• Η ισχύς του κάθε Φωτοβολταϊκού Συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της κατηγορίας Β θα πρέπει να κυμαίνεται από 10kW μέχρι 2000kW ανά δικαιούχο και ανά μονάδα υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Η μέγιστη ισχύς του συστήματος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 80% της μέγιστης ζήτησης του καταναλωτή.
  • Για νέες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καταγεγραμμένο προφίλ κατανάλωσης θα υποβάλλεται μελέτη από ανεξάρτητο μελετητή και θα εγκρίνεται από την ΡΑΕΚ.

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής μπορούν να εγκατασταθούν σε νόμιμα ανεγερμένα υποστατικά που βρίσκονται εντός του ίδιου τεμαχίου ή/και όμορων τεμαχίων με το υποστατικό το οποίο εξυπηρετούν.

• Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής θα είναι αποκλειστικά μόνο για σκοπούς ίδιας κατανάλωσης.

• Τυχόν παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται για ίδιαν κατανάλωση αλλά διοχετεύεται στο δίκτυο, θα καταμετρείται από μετρητή που θα εγκαθίσταται από την ΑΗΚ ή άλλο Προμηθευτή. Το πλεόνασμα αυτό παραμένει στον Προμηθευτή.

• Η κατανάλωση της παραγόμενης καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής, θα καταμετρείται και θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις δικτύου, όπως καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκαταστήσουν εξοπλισμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

• Κατά τα έτη 2015 -2016 μπορούν να εγκατασταθούν με την μέθοδο Αυτοπαραγωγής, Φωτοβολταϊκά Συστήματα συνολικής δυναμικότητας 20 MW.