“Ηλιακή Ενέργεια για Όλους”

“Ηλιακή Ενέργεια γα Όλους”

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 24/11/2015 νέο σχέδιο προώθησης των Εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών συστημάτων από τους καταναλωτές ώστε να γίνουν παραγωγοί/ καταναλωτές (prosumers) ηλεκτρικές ενέργειας.

Οι κατηγορίες Επενδύσεων έχουν ως εξής:

Α κατηγορία: Συμψηφισμός Μετρήσεων – Net – Metering μέχρι 5kW για όλους

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών με παροχή Χορηγίας μέχρι €2700.

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες μη Ευάλωτων Καταναλωτών (Άνευ Χορηγίας)

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Εμπορικούς Καταναλωτές (Άνευ Χορηγίας)

Β κατηγορία: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής

• Αφορά Καταναλωτές με Εμπορική ή Βιομηχανική Διατίμηση Ηλεκτρισμού (Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες, Δημόσια Κτήρια, κ.α)

Δεν Αφορά:
• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Συνθήκη ΕΚ)

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (Κανονισμός ΕΟΚ 1898/87).