Σχέδια Χορηγιών

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και η Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, προχώρησαν στην προκήρυξη δύο νέων Σχεδίων Χορηγιών συνολικού προϋπολογισμού €7,7 εκατ.

Τα δύο Σχέδια Χορηγιών είναι:

1) Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα

Το Σχέδιο παρέχει χορηγία για τις πιο κάτω κατηγορίες επενδύσεων:

  • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρός και ηλιακά πλαίσια), των οποίων τα ηλιακά πλαίσια διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark. Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €350.
  • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων μόνο που διαθέτουν πιστοποίηση solar keymark. Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €175.

2) Θερμομόνωση οροφής και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Οι κατηγορίες του σχεδίου είναι οι εξής: 

  • Κατηγορία 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών: Προνοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.
  • Κατηγορία 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering):  Προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.
  • Κατηγορία 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000. Το ποσό αυξάνεται στα €750 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750.

Τα δύο σχέδια έχουν δεχτεί σημαντικές βελτιώσεις και απλοποιήσεις, ενώ σημαντική καινοτομία είναι ο διπλασιασμός της επιχορήγησης στις ορεινές περιοχές.

Μάθετε περισσότερα για τα Σχέδια στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων επικοινωνήστε μαζί μας:
☎ 22311234
📧 [email protected]