Σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις”

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»;

Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης, μεγάλης κλίμακας, κτιριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την παροχή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων σε ενεργειακές επενδύσεις.
Το σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι ιδιοκτήτης ή ένοικος κτηριακών εγκαταστάσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Αποκλείονται επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

Τα κτίρια για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

i. Να ανήκουν σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ή να ενοικιάζονται από αυτές.

ii. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

iii. Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007. Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007.

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

1. Υποχρεωτική επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας (U-Value), που αναφέρονται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (3), (4) και (5).

2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, μέσω ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή εξοικονόμησης πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.

3. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

4. Για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων: Ενεργειακός έλεγχος ή ύπαρξη συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που να περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο (κατά ISO 50001 ή ISO 14000)

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΡΙΑΣ

1. Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτιρίου σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας και συμμόρφωση με τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα.

2. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

3. Για κτίρια με ωφέλιμο εμβαδόν πέραν των 1000 τετραγωνικών μέτρων: Ενεργειακός έλεγχος ή ύπαρξη συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης που να περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο (κατά ISO 50001 ή ISO 14000)

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €200,000.

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΡΙΑΣ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €200,000

1. Ενεργειακός Έλεγχος ή/και Τεχνοοικονομική Μελέτη που απαιτείται. [1]
2. Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων.
3. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K.
4. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,63 W/m2K.
5. Αντικατάσταση κουφωμάτων εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23 W/m2K.
6. Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ελάχιστη ωφέλιμη απόδοση στο 100% της ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος εξόδου: 92%).
7. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με Αεροθερμική, Γεωθερμική ή Υδροθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη χώρου ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: COP ≥ 4 και EER ≥ 3,7).
8. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
9. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.
10. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
11. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου.
12. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας.
13. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.
14. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου (BEMS) ή/και έξυπνων μετρητών.
15. Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
16. Αγορά και εγκατάσταση Φωτοσωλήνων.
17. Θερμομόνωση σωληνώσεων ζεστού νερού.
18. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.
19. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης.
20. Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: Ονομαστική ισχύς εξόδου : μέχρι 12kW, SCOP>4,6 και SEER >6,1).

Η K-ENERGY by Karantonis, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία υποβολής της αίτησης σας, την εκπόνηση μελετών καθώς επίσης και την επιμέλεια συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών, προκειμένου να λάβετε θετική και άμεση απάντηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.