Σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»;

Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης, μεγάλης κλίμακας, κατοικιών, με την παροχή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Το σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».ρίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες κατοικιών, τα οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας τουλάχιστο για τους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους. Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

i. Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή να ενοικιάζονται από αυτά.

ii. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

iii. Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007. Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007.

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

1. Υποχρεωτική επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας (U-Value), που αναφέρονται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (3), (4) και (5).

2. Ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, μέσω ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή εξοικονόμησης πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.

3. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Ενεργειακή Αναβάθμιση της κατοικίας σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας και συμμόρφωση με τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα.

2. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

Γ’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1. Εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων μέτρων που αντιστοιχούν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (1), (3), (4), (5), (8) ή (9).

2. Τεχνοοικονομική μελέτη.

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης.

Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης θα αυξάνεται σε 75%.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας για ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κατοικίας θα είναι €15,000. Σε περίπτωση που θα εγκατασταθεί και σύστημα θέρμανσης/ψύξης χώρου με ΑΠΕ, το μέγιστο ποσό χορηγίας αυξάνεται στις €25,000.

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €25,000.

Γ’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι:

  • €150 ευρώ για την επιλέξιμη δαπάνη (1)
  • €2500 ευρώ για τις δαπάνες (3), (4) και (5)
  • €750 ευρώ για την δαπάνη (8) και
  • €10.000 ευρώ για την δαπάνη (9)

1. Τεχνοοικονομική Μελέτη όπου απαιτείται.[1]
2. Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων.
3. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K.
4. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,63 W/m2K.
5. Αντικατάσταση κουφωμάτων εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23 W/m2K.
6. Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ελάχιστη ωφέλιμη απόδοση στο 100% της ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος εξόδου: 92%).
7. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με Αεροθερμική, Γεωθερμική ή Υδροθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη χώρου ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: COP ≥ 4 και EER ≥ 3,7).
8. Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
9. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.
10. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου
11. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου.
12. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας.
13. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.
14. Αγορά και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
15. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.
16. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης.
17. Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: Ονομαστική ισχύς εξόδου : μέχρι 12kW, SCOP>4,6 και SEER >6,1).

Η K-ENERGY by Karantonis, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία υποβολής της αίτησης σας, την εκπόνηση μελετών καθώς επίσης και την επιμέλεια συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών, προκειμένου να λάβετε θετική και άμεση απάντηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.