Προμήθεια και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 400 κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Τροόδους σε συνεργασία με το μελετητικό γραφείο ηλεκτρομηχανολογικής μηχανικής NMC.KALACONSULT & ASSOCIATESLTD, προσκαλεί τους υποψήφιους προμηθευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική και τεχνική άποψη προσφορά για το πιο πάνω πρόγραμμα, το οποίο συμπεριλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 400 κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή του Τροόδους.