Διάταγμα

Ελάχιστη Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Διάταγμα 2016

Ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανία και Τουρισμού εκδίδει διάταγμα για νέους κανονισμούς για ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Το διάταγμα αυτό τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για κάθε νέο κτίριο και κάθε νέα κτιριακή μονάδα, καθορίζονται στον πιο κάτω πίνακα.

1. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Ίση ή καλύτερη από Β
 2. Μέγιστος συντελεστής θερμοπερατότητας U τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου. 0,40 W/m2K
 3. Μέγιστος συντελεστής θερμοπερατότητας U οριζόντιων δομικών στοιχείων και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου. 0,40 W/m2K
 4. Μέγιστος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U κουφωμάτων που συνιστούν μέρος του κελύφους. 2,90 W/m2K
 5. Μέγιστος συντελεστής σκίασης σε κουφώματα που συνιστούν μέρος του κελύφους. 0,63
 6. Μέγιστη μέση εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού για κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται ως γραφεία 10 W/m2
 7. Για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και δεν αποτελούνται από κτιριακές μονάδες, τουλάχιστον το 25% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.
 8. Για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και αποτελούνται από κτιριακές μονάδες, τουλάχιστον το 3% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.
 9. Για κτίρια και κτιριακές μονάδες που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες τουλάχιστον το 7% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.

Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για κάθε κτίριο και κάθε κτιριακή μονάδα που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, καθορίζονται στον πιο κάτω πίνακα.

1. Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου Ίση ή καλύτερη από Β

Οι απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης κτιρίου για κάθε στοιχείο κτιρίου που συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου, όταν τοποθετείται εκ των υστέρων ή αντικαθίσταται ή είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο, καθορίζονται στον πιο κάτω πίνακα.

1.Μέγιστος συντελεστής θερμοπερατότητας U τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου. 0,40 W/m2K
 2. Μέγιστος συντελεστής θερμοπερατότητας U οριζόντιων δομικών στοιχείων και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου. 0,40 W/m2K
3. Μέγιστος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U κουφωμάτων που συνιστούν μέρος του κελύφους.

Εξαιρούνται οι προσθήκες καταστημάτων.

2,90 W/m2K