Συχνές ερωτήσεις

Ερ. Τι είναι το Φωτοβολταϊκό σύστημα (ΦΒ);

A. Το Φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρισμό μέσα από την κίνηση των ηλεκτρονίων που ελευθερώνονται από την αλληλεπίδραση του ηλιακού φωτός με το ηλιακό πλαίσιο που είναι κατασκευασμένο από ημιαγωγούς. Ο ηλεκτρισμός που παράγεται είναι συνεχές ρεύμα. Το βασικό δομικό στοιχείο είναι γνωστό ως κυψέλη. Πολλές κυψέλες μαζί δημιουργούν ένα Φωτοβολταϊκό πλαίσιο  και πολλά Φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδεδεμένα μεταξύ τους μαζί δημιουργούν μια συστοιχία. Ένα ΦΒ σύστημα αποτελείται από μια ή περισσότερες  συστοιχίες πλαισίων που παράγουν συνεχές ρεύμα, ένα μετατροπέα τάσης και μερικές φορές εφεδρική μπαταρία αποθήκευσης φορτίου με ρυθμιστή φορτίου.

Ερ. Τι είναι ο μετατροπέας τάσης;

A. Υπάρχουν δύο είδη ηλεκτρικού ρεύματος∙ το συνεχές (DC) και το εναλλασσόμενο (AC). Στην Κύπρο τα σπίτια που είναι ενωμένα με το Δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού χρησιμοποιούν εναλλασσόμενο ρεύμα συχνότητας 50Hz, καθώς αυτό είναι το είδος της ενέργειας που παράγει και διανέμει η ΑΗΚ. Ηλεκτρικοί φακοί, μικρά ραδιόφωνα και αυτοκίνητα χρησιμοποιούν συνεχές ρεύμα από μπαταρίες. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ηλιακή ενέργεια στις οικιακές σας συσκευές, ένας μετατροπέας θα μετατρέψει την ενέργεια που παράγεται από το ΦΒ από συνεχές σε εναλλασσόμενο. Οι μετατροπείς μπορούν περαιτέρω να κατηγοριοποιηθούν σε αυτόνομες μονάδες που χρησιμοποιούν δεν είναι διασυνδεδεμένες με το ηλεκτρικό Δίκτυο της χώρας και διοχετεύουν την ενέργεια τους σε απομονωμένα φορτία και/ή μπαταρίες (Off-Grid) και σε διασυνδεδεμένες μονάδες που χρησιμοποιούν τo Δίκτυο ηλεκτροδότησης για διοχέτευση και αποθήκευση ενέργειας (Grid-Tied).

Ερ. Πόση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει ένα νοικοκυριό στην Κύπρο;

A. Η ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνεται σε ένα νοικοκυριό εξαρτάται από το μέγεθος του κτηρίου και τον αριθμό των μελών της οικογένειας. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, ο μέσος όρος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στην Κύπρο από τα νοικοκυριά ήταν 6288 kWh το 2009 ή 1048 kWh ανά διμηνία, καθώς αυτή είναι η περίοδος τιμολόγησης από την ΑΗΚ.

Ερ. Πόσο ηλεκτρισμό μπορεί να παράξει ένα Φωτοβολταϊκό σύστημα;

A. Η ποσότητα ενέργειας που παράγεται εξαρτάται από το μέγεθος του συστήματος. Στην Κύπρο, ένα εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα 1 kWp (όπου το ‘p’ ορίζει  τη μέγιστη ισχύ του συστήματος καταμετρημένη σε εργαστηριακές συνθήκες) παράγει 1600 kWh κάθε χρόνο, με βέλτιστο προσανατολισμό (νότια) και  κλίση (28°-30°). Η περιοχή που απαιτείται για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος εξαρτάται από τον τύπο της επιφάνειας, την τιμή απόδοσης του Φωτοβολταϊκού Πλαισίου και την κλίση της διάταξης. Μια πρόχειρη εκτίμηση είναι 8m2 για στέγες και 12m2 για επίπεδες οροφές και  επίγειες εγκαταστάσεις.

Ερ. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το ΦΒ σύστημα για να παράξω την ενέργεια που χρειάζομαι για τις εγκαταστάσεις μου;

A. Ένα ηλιακό ΦΒ σύστημα παράγει ηλεκτρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για να παρέχετε στις εγκαταστάσεις σας ενέργεια πρέπει να εγκατασταθούν στο ΦΒ σύστημα μπαταρίες ως αποθηκευτικές τράπεζες για τις βραδινές ανάγκες. Οι μπαταρίες προσθέτουν αρκετά στο κόστος του συστήματος, ενώ δεν προσφέρουν απόδοση, χρειάζονται εβδομαδιαία συντήρηση, είναι επικίνδυνες και χρειάζονται αντικατάσταση κάθε πέντε με δέκα χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο, τα αυτόνομα ΦΒ ή ΦΒ που δεν είναι ενωμένα με το Δίκτυο ηλεκτροδότησης δε συστήνονται εκτός από τις περιπτώσεις που η επέκταση του εθνικού δικτύου δεν είναι οικονομικά ευνοϊκή.

Ερ. Τι είναι ο Ενεργειακός συμψηφισμός;

A. Ο ενεργειακός συμψηφισμός είναι μια μέθοδος τιμολόγησης στην οποία οι πελάτες που παράγουν το δικό τους ηλεκτρισμό λαμβάνουν πίστωση στο λογαριασμό τους για το επιπλέον ρεύμα που παράγουν και το οποίο εισρέει στο εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράγοντας το δικό σας ηλεκτρικό ρεύμα μπορείτε να μειώσετε το λογαριασμό ηλεκτρισμού σας με δύο τρόπους:
1. Ο ηλεκτρισμός που παράγετε καταναλώνεται άμεσα αντικαθιστώντας ρεύμα που διαφορετικά θα αγοράζατε από την ΑΗΚ.
2. Ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού μειώνεται ανάλογα με την ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος με το οποίο το σύστημά σας εκχέει προς το εθνικό ηλεκτρικό Δίκτυο.

Ερ. Πώς δουλεύει ο ενεργειακός συμψηφισμός στην Κύπρο;

A. Αν επιθυμείτε διευθέτηση ενεργειακού συμψηφισμού, τότε το δικό σας σύστημα παραγωγής ηλεκτρισμού πρέπει να ενωθεί με το εθνικό σύστημα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Όποτε ο δικός σας εξοπλισμός παραγωγής παράγει περισσότερο ρεύμα από αυτό που χρειάζεστε, το επιπλέον ρεύμα επιστρέφει μέσω του μετρητή σας στο Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό καταγράφεται ως εξαγωγή, ‘Ε’. Η καταγραφή αυτή συμψηφίζεται με την καταγεγραμμένη κατανάλωση στο μετρητή, ‘Ι’, και το αποτέλεσμα τιμολογείται ανά διμηνία προς τον καταναλωτή.

Ερ. Τι συμβαίνει όταν η παραγωγή είναι περισσότερη από την κατανάλωση;

A. Σε αυτή την περίπτωση, το πλεόνασμα παραγωγής θα μεταφερθεί προς χρήση και θα αναγράφεται στην επόμενη τιμολογιακή περίοδο του υποστατικού.

Ερ. Τι συμβαίνει με αυτή την πίστωση;

A. Η πίστωση μπορεί να αντισταθμίσει χρεώσεις μελλοντικών τιμολογιακών περιόδων εντός περιόδου ενός έτους. Το λογιστικό έτος για σκοπούς συμψηφισμού ενέργειας αρχίζει και τελειώνει του μήνες Απρίλιο – Μάιο, αναλόγως με την τιμολογιακή περίοδο του κάθε νοικοκυριού. Στο τέλος της λογιστικής περιόδου τυχόν πλεονάσματα παραγόμενης ενέργειας διαγράφονται και ο παραγωγός δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί.