Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κτίρια συμβάλλουν ουσιαστικά κατά πολύ μεγάλο μέρος, στην κατανάλωση ενέργειας μακροπρόθεσμα λόγω του μεγάλου κύκλου ζωής τους. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας μέσω κατάλληλων οικοδομικών υλικών και η χρήση ανανεώσιμων πηγών στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για την μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό όλα τα νέα κτίρια πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες. Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, ανεξαρτήτου μεγέθους, δίνουν την ευκαιρία για την λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Τα μέτρα αυτά είναι:

  • καθορισμός γενικού πλαισίου για την μέθοδο υπολογισμού της συνολικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
  • καθορισμός απαιτήσεων ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια
  • καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για υφιστάμενα κτίρια και κτιριακές μονάδες που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας
  • καθορισμός ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης σε δομικά υλικά και άλλα στοιχεία του κτιρίου όταν τοποθετούνται εκ των υστέρων ή αντικαθίστανται
  • η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα κτίρια και για όλα τα κτίρια που ενοικιάζονται ή πωλούνται
  • η καθιέρωση τακτικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων θέρμανσης με λέβητα και των συστημάτων κλιματισμού
  • η καθιέρωση απαιτήσεων που αφορούν την σωστή διαστασιολόγηση, εγκατάσταση, ρύθμιση και λειτουργία τεχνικών συστημάτων που εγκαθίστανται σε υφιστάμενα κτίρια ή αντικαθίστανται ή αναβαθμίζονται
  • η προώθηση των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας με στόχο όλα τα νέα κτίρια που κατασκευάζονται μετά το 2020 να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας

Η Κύπρος έχει ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010/31/ΕΕ) που στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με τη λήψη διαφόρων μέτρων. Για περισσότερες πληροφορίες και καθοδήγηση, τηλεφωνήστε μας στο 22311234 και μιλήσετε σε ένα από τους ενεργειακούς μηχανικούς μας ή μέσω email στο [email protected].