Net Billing

NET-BILLING ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Net–billing ορίζεται ως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα που είναι εγκατεστημένα στην οροφή υποστατικού, ή στο ίδιο ή σε όμορο τεμάχιο που βρίσκεται το υποστατικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή. Με την εφαρμογή του net-billing, το ρεύμα που θα παράγεται από τις επιχειρήσεις και θα αποτελεί πλεόνασμα, δεδομένου ότι έχουν καλυφθεί οι στιγμιαίες ηλεκτρικές ανάγκες της επιχείρησης, θα εξάγεται στο ηλεκτρικό Δίκτυο και θα αποζημιώνεται από την ΑΗΚ στο ύψος του εκάστοτε κόστους αποφυγής. Η συνολική οικονομική αξία της πλεονάζουσας εξαγόμενης ενέργειας θα συμψηφίζεται στον λογαριασμό ηλεκτρικό ρεύματος του υποστατικού. Στην περίπτωση που το κόστος της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ξεπερνά το κόστος της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (πληρωτέο χρηματικό ποσό του καταναλωτή προς τον προμηθευτή) το πλεονάζον χρηματικό ποσό, θα πιστώνεται για την επόμενη περίοδο τιμολόγησης. Στον τελευταίο λογαριασμό, εντός μιας χρονικής περιόδου δώδεκα μηνών, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση των χρηματικών πλεονασμάτων. Ως τελευταίος λογαριασμός της περιόδου των δώδεκα μηνών θα θεωρείται ο λογαριασμός του Νοεμβρίου. Επομένως, με το σχέδιο αυτό οι επιχειρήσεις θα μπορούν να μειώσουν ή/και εκμηδενίσουν το λειτουργικό κόστος από την κατανάλωση ηλεκτρικής.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ NET-BILLING

Η διασύνδεση των συστημάτων Net-billing στο Δίκτυο θα επιφέρει αυξημένα κόστη λειτουργίας στον Προμηθευτή (ΑΗΚ), κυρίως λόγω εφεδρείας τα οποία θα κληθεί να καταβάλει ο Παραγωγός μέσα από την επιβολή τέλους λειτουργίας. Η χρέωση θα γίνεται επί των παραγόμενων κιλοβατώρων (kWh) από το Φ/Β Σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν στο υποστατικό και δεν θα διοχετευτούν στο Δίκτυο. Το τέλος θα είναι ανάλογο με τη τάση του σημείου σύνδεσης του Παραγωγού στο Δίκτυο, θα ρυθμίζεται από σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ και αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο τέλος που καλείται να πληρώσει ο Αυτοπαραγωγός στο αντίστοιχο σχέδιο Αυτοπαραγωγής. Στο παρόν στάδιο η ΡΑΕΚ με απόφαση της ορίζει τα πιο πάνω τέλη στο ίδιο ύψος για συστήματα Αυτοπαραγωγής και Net Billing, μέχρι την ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης που εκπονείται.

Πρόσθετα, θα επιβάλλεται στον Παραγωγό χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφελείας (ΥΔΩ) και χρέωση τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Σημειώστε ότι οι πιο πάνω χρεώσεις καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ και δύναται να αναθεωρηθούν εάν οι συνθήκες της αγοράς το επιβάλλουν.

Συνεπάγεται ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και ορθός υπολογισμός ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του Φ/Β Συστήματος και την ικανότητα παραγωγής του. Η παραγωγή αυτή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο προφίλ ζήτησης του καταναλωτή, ούτος ώστε να γίνει η βέλτιστη επιλογή ανάμεσα στα δυο τρέχον σχέδια Αυτοπαραγωγής και Net Billing αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθούν οι αρχικές δαπάνες επένδυσης και θα μεγιστοποιηθεί ο συντελεστής εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέργειας.

Πέραν αυτών, ο Παραγωγός θα καταβάλει εφάπαξ ποσό προς το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής που θα αντιστοιχεί στο διοικητικό κόστος διαχείρισης της αίτησης, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού καταγραφής παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας. Το ποσό αυτό θα καθορίζεται μετά από μελέτη των δεδομένων στο σημείο σύνδεσης με το Δίκτυο του κάθε υποστατικού.

ΟΦΕΛΗ NET-BILLING

Το net billing προσφέρει πρόσθετο κίνητρο στους μεγάλους καταναλωτές να αξιοποιούν τα φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας ή εκμηδενίζοντας το κόστος του ηλεκτρισμού για τις μονάδες τους, πετυχαίνοντας ταχύτερη απόσβεση της αρχικής επένδυσης και εξασφαλίζοντας και κάποια έσοδα, τα οποία θα πιστώνονται στον λογαριασμό τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Απευθύνεται σε μεσαίους και μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρισμού, ιδιαίτερα εμπορικούς και βιομηχανικούς. Εν ολίγοις, καταστήματα, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα, φοιτητικές εστίες, εστιατόρια, χώροι αναψυχής, υπεραγορές, φρουταρίες, εργοστάσια, βιοτεχνίες και γενικά οι επαγγελματικοί χώροι θα έχουν την ευχέρεια να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων

Η K–ENERGY by Karantonis, στηριζόμενη στη πολύχρονη εμπειρία του ομίλου στον τομέα ενέργειας, έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές σε ότι αφορά την ανάλυση των αναγκών, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων NET BILLING με τη Χρήση Φ/Β Συστημάτων. Στόχος και σκοπός είναι το ενεργειακό προφίλ του κάθε καταναλωτή να συμβάλει στην Ενέργεια σε Αρμονία με την Φύση.