Τροποποίηση Ανακοίνωσης ημερομηνίας 4/7/2013, αναφορικά με το Σχέδιο Β

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκάστου Φωτοβολταϊκού Συστήματος για κάθε αίτηση για Αυτοπαραγωγή είναι πεντακόσια (500) kW και η ελάχιστη δέκα (10) kW. Όλοι οι αιτητές ανεξαρτήτως της ισχύος του Φωτοβολταϊκού Συστήματος που θα εγκαταστήσουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη ΡΑΕΚ για παροχή Εξαίρεσης από Άδεια.