Αυτοπαραγωγή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Κατηγορία Β αφορά εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση (εμπορικές, βιομηχανικές, δημόσια κτήρια, στρατόπεδα, σχολεία) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση. Εξαιρούνται γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

  • Η ισχύς του κάθε Φωτοβολταϊκού Συστήματος που δύναται να εγκατασταθεί στα πλαίσια της κατηγορίας Β θα πρέπει να κυμαίνεται από 10kW μέχρι 2000kW ανά δικαιούχο και ανά μονάδα υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

Η μέγιστη ισχύς του συστήματος δεν μπορεί να ξεπεράσει το 80% της μέγιστης ζήτησης του καταναλωτή.
Για νέες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καταγεγραμμένο προφίλ κατανάλωσης θα υποβάλλεται μελέτη από ανεξάρτητο μελετητή και θα εγκρίνεται από την ΡΑΕΚ.

  • Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής μπορούν να εγκατασταθούν σε νόμιμα ανεγερμένα υποστατικά που βρίσκονται εντός του ίδιου τεμαχίου ή/και όμορων τεμαχίων με το υποστατικό το οποίο εξυπηρετούν.
  • Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής θα είναι αποκλειστικά μόνο για σκοπούς ίδιας κατανάλωσης.
  • Τυχόν παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται για ίδιαν κατανάλωση αλλά διοχετεύεται στο δίκτυο, θα καταμετρείται από μετρητή που θα εγκαθίσταται από την ΑΗΚ ή άλλο Προμηθευτή. Το πλεόνασμα αυτό παραμένει στον Προμηθευτή.
  • Η κατανάλωση της παραγόμενης καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής, θα καταμετρείται και θα επιβάλλονται από τον Προμηθευτή οι εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις δικτύου, όπως καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ.
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκαταστήσουν εξοπλισμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Κατά τα έτη 2015 -2016 μπορούν να εγκατασταθούν με την μέθοδο Αυτοπαραγωγής, Φωτοβολταϊκά Συστήματα συνολικής δυναμικότητας 20 MW.