Επιτήρηση & Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

k-energy-aleksikeravno-fotovolatika

Με βάση τα διεθνή πρότυπα λειτουργίας συστήματος αντικεραυνικής προστασίας, ο Φωτοβολταϊκός σταθμός, τα μέρη και το σύστημα στην ολότητα του θα πρέπει να τυγχάνουν περιοδικού λειτουργικού ελέγχου ανά 24 μήνες.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η ανεπαρκής λειτουργία ενός συστήματος αντικεραυνικής προστασίας μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους κινδύνους ακόμα και από τη μη ύπαρξη του! Σε περίπτωση που το σύστημα αντικεραυνικής προστασίας υπολειτουργεί, μπορεί να προσελκύσει τον κεραυνό, αλλά να μη τον διοχετεύσει μέσα από την ενδεδειγμένη οδό προς τη Γη με αποτέλεσμα πιθανή καταστροφής της περιουσίας  σας.

Η εταιρεία μας με το εξειδικευμένο προσωπικό και τον απαραίτητο διαγνωστικό εξοπλισμό είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τον πιο πάνω έλεγχο. Επικοινώνησε μαζί μας και μίλησε με ένα εξειδικευμένο μηχανικό στο 22311234.

Προληπτική συντήρηση είναι ο περιοδικός οπτικός και λειτουργικός έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα εντός ενός ημερολογιακού έτους, και αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία του Φωτοβολταϊκού Συστήματος και κατ’ επέκταση στην προσδοκώμενη απόδοση της επένδυσης.

Στη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνονται τα εξής:

 1. Περιοδικός έλεγχος βάση προτύπου ΕΝ-62446:2009
 2. Συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού, μέσω συστήματος καταγραφής και επιτήρησης.
 3. Καθαρισμός Φωτοβολταϊκών πλαισίων με απιονισμένο νερό.
 4. Καθαρισμός εξοπλισμού
 5. Ψεκασμός και αποψίλωση
 6. Έλεγχος μηχανικής αντοχής του συστήματος στήριξης και λίπανση κινούμενων μερών (εφόσον υπάρχουν)
 7. Θερμογράφηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (φωτοβολταϊκών πλαισίων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού)
 8. Διαχείριση εγγυήσεων του εξοπλισμού

Επεμβατική Συντήρηση είναι η διορθωτική συντήρηση με σκοπό την επιδιόρθωση βλαβών/ σφαλμάτων και την αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Περιλαμβάνει επιδιόρθωση ή/και αντικατάσταση του ελαττωματικού εξοπλισμού.

Διαγνωστικός Έλεγχος είναι η διαδικασία μέσα από την οποία γίνεται λειτουργικός και οπτικός έλεγχος της Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με απώτερο σκοπό τον εντοπισμό τυχόν σφαλμάτων και αστοχιών στον τρόπο λειτουργίας, και κακοτεχνιών στον τρόπο εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού συστήματος. Η ολοκλήρωση ενός τέτοιου ελέγχου και τα ευρήματα του συνοψίζονται σε μια έκθεση στην οποία αναγράφονται και οι τρόποι αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας του συστήματος.

 1. Αποφυγή διακοπής της λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού συστήματος και κατά συνέπεια την απώλεια κερδών από την Φωτοβολταϊκή επένδυση.
 2. Μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων. (φωτιά, ηλεκτροπληξία κ.α.)
 3. Άμεση διάγνωση και εντοπισμός βλάβης/δυσλειτουργίας και ταχεία αποκατάστασή της.
 4. Μείωση της πιθανότητας εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων του εξοπλισμού.
 5. Επιβράδυνση της γήρανσης του εξοπλισμού.
 6. Τήρηση όρων και προϋποθέσεων ισχύος κατασκευαστικών εγγυήσεων, για την αντικατάσταση ή επισκευή εγκατεστημένου εξοπλισμού ο οποίος βρίσκεται εντός εγγύησης.
 7. Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων και δημιουργία προβλέψεων για τη λειτουργία του Φωτοβολταϊκού σταθμού, μέσω της επεξεργασίας του ιστορικού περιοδικών αναφορών παραγωγής και συντήρησης.
 8. Μείωση του χρόνου ενασχόλησης του επενδυτή.
 9. Διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Φωτοβολταϊκού Συστήματος, με στόχο τις υψηλότερες οικονομικές απολαβές της επένδυσης ή την αποφυγή μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 10. Αρχείο Συντήρησης και Επισκευών του Φωτοβολταϊκού Συστήματος