Παραγωγή Ενέργειας για ιδία κατανάλωση

ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτοπαραγωγή ορίζεται ως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα (PV), που είναι εγκατεστημένα στην οροφή υποστατικού ή στο ίδιο τεμάχιο που βρίσκεται το υποστατικό του Εμπορικού ή Βιομηχανικού καταναλωτή. Η παραγόμενη ενέργεια εγχέεται στο Δίκτυο αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για ιδία κατανάλωση και όχι για οικονομική εκμετάλλευση.

Συνεπάγεται ότι απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός και ορθός υπολογισμός ως προς την εγκατεστημένη ισχύ του Φ/Β Συστήματος και την ικανότητα παραγωγής του. Η παραγωγή αυτή θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο προφίλ ζήτησης του καταναλωτή, ούτος ώστε να αποφευχθεί η διοχέτευση πλεονασματικής ενέργειας στο Δίκτυο για την οποία ο παραγωγός δε θα αμοίβεται. Με αυτό τον τρόπο θα ελαχιστοποιηθούν οι αρχικές δαπάνες επένδυσης και θα μεγιστοποιηθεί ο συντελεστής εκμετάλλευσης της παραγόμενης ενέργειας.

Η K – ENERGY by Karantonis, στηριζόμενη στη πολύχρονη εμπειρία του ομίλου στον τομέα ενέργειας, έχει την τεχνογνωσία να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στους Εμπορικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές σε ότι αφορά την ανάλυση των αναγκών, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ με τη Χρήση Φ/Β Συστημάτων. Στόχος και σκοπός είναι να παρουσιάσουμε και να υλοποιήσουμε την κατάλληλη πρόταση η οποία θα ταιριάζει στο ενεργειακό προφίλ του κάθε καταναλωτή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η διασύνδεση των συστημάτων Αυτοπαραγωγής στο Δίκτυο θα επιφέρει αυξημένα κόστη λειτουργείας στον Προμηθευτή, κυρίως λόγω εφεδρείας τα οποία θα κληθεί να καταβάλει ο Αυτοπαραγωγός μέσα από την επιβολή τέλους λειτουργίας. Η χρέωση θα γίνεται επί των παραγόμενων κιλοβατώρων (kWh) από το Φ/Β Σύστημα που θα χρησιμοποιηθούν στο υποστατικό και δεν θα διοχετευτούν στο Δίκτυο.

Το τέλος θα είναι ανάλογο με τη τάση του σημείου σύνδεσης του Αυτοπαραγωγού στο Δίκτυο ως ακολούθως:

  • Σύνδεση σε Ψηλή Τάση(ΨΤ): 1,31€ cent / παραγόμενη kWh
  • Σύνδεση σε Μέση Τάση(ΜΤ): 1,63€ cent / παραγόμενη kWh
  • Σύνδεση σε Χαμηλή Τάση(ΧΤ): 2,01€ cent / παραγόμενη kWh

Πρόσθετα, θα επιβάλλεται στον Αυτοπαραγωγό χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφελείας (ΥΔΩ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,134 € cent / kWh και χρέωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent / kWh. Σημειώστε ότι οι πιο πάνω χρεώσεις καθορίζονται από τη ΡΑΕΚ και δύναται να αναθεωρηθούν εάν οι συνθήκες της αγοράς το επιβάλλουν.

Πέραν αυτών, ο Αυτοπαραγωγός θα καταβάλει εφάπαξ ποσό προς το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής που θα αντιστοιχεί στο διοικητικό κόστος διαχείρησης της αίτησης, στην αναβάθμιση του εξοπλισμού καταγραφής παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας. Το ποσό αυτό θα καθορίζεται μετά από μελέτη των δεδομένων στο σημείο σύνδεσης με το Δίκτυο του κάθε υποστατικού.