Net Metering για ΌΛΟΥΣ

Net Metering στην Κύπρο. Ενεργειακός συμψηφισμός με 10 kW μέγιστη ισχύ και 16600 kWh μέση ετήσια παραγωγή.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ (NET-METERING);

Το NET-METERING (Ενεργειακός Συμψηφισμός) είναι η μέθοδος με την οποία θα εφαρμόζεται συμψηφισμός μετρήσεων της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που θα διοχετεύεται προς το υποστατικό από το Δίκτυο και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα που θα επιστρέφεται προς το Δίκτυο. Στην περίπτωση όπου η κατανάλωση θα υπερβαίνει της παραγωγής τότε ο καταναλωτής θα τιμολογείται τη διαφορά, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το πλεόνασμα παραγωγής θα μεταφέρεται για χρήση στην επόμενη διμηνία. Στον τελευταίο λογαριασμό του λογιστικού έτους (Φεβρουάριος – Μάρτιος) θα γίνεται η τελική εκκαθάριση. Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα έτος στο επόμενο.

Στη περίπτωση των οικιακών καταναλωτών, ο συμψηφισμός δύναται να περιλαμβάνει και την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από θερμοσυσσωρευτές που λειτουργούν στην κατοικία με βάση τη διατίμηση εκτός αιχμής νοουμένου ότι οι αιτητές δηλώσουν ότι επιθυμούν στους συμψηφισμούς να συμπεριλαμβάνονται και οι θερμοσυσσωρευτές.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς, με βάση το προαναγγελθέν Σχέδιο, ανέρχεται στα 10 kW.

Δικαίωμα αίτησης έχει κάθε Οικιστικό, Εμπορικό και Βιοτεχνικό Υποστατικό.

Οι επενδύσεις αυτές, αφορούν εγκαταστάσεις πάνω σε οροφές νόμιμων υφιστάμενων κτιρίων ή στο έδαφος εντός του τεμαχίου στο οποίο βρίσκεται το κτίριο.

Στις περιπτώσεις όπου ο προτεινόμενος χώρος εγκατάστασης είναι κοινόχρηστος, π.χ. πολυκατοικίες, τότε όλοι οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι συμφωνούν με την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στο υποστατικό.

Δικαίωμα αίτησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στην κατηγορία των ευάλωτων και ευπαθών καταναλωτών, με βάση το σχετικό διάταγμα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή είναι λήπτης Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας με ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα €39000, και διαμένει μόνιμα εντός της οικιστικής μονάδας στην οποία θα εγκατασταθεί το Φωτοβολταϊκό σύστημα.

Στην περίπτωση αυτή ο αιτητής χορηγείται με το ποσό των €900 ανά εγκατεστημένο kWp με μέγιστο ποσό χορηγίας €2700 ανά σύστημα, αφού πρώτα υποβάλει σχετικό αίτημα και εξασφαλίσει την αναγκαία έγκριση από την Υπηρεσία Ενέργειας.

Οι βέλτιστες παράμετροι εγκατάστασης ενός Φ/Β Συστήματος, με βάση τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, είναι Νότια κατεύθυνση με κλίση 28ο-30ο. Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτές τις παραμέτρους, επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή του συστήματος προκαλώντας ανάλογη απόκλιση από τη βέλτιστη οικονομική απόδοση.

Το απαιτούμενο καθαρό εμβαδό που χρειάζεται για την εγκατάσταση του Φ/Β Συστήματος 3kWp – 10kWp είναι περίπου 25m2 -80m2 εάν εγκατασταθεί σε κεραμοσκεπή, ενώ εάν εγκατασταθεί σε επίπεδη οροφή (ταράτσα) τότε χρειάζονται περίπου 45m2 -150m2. Για μεγαλύτερα συστήματα απαιτείται μεγαλύτερο εμβαδόν. Η εγκατάσταση υπόκειται σε ισχύουσα διατάγματα και εντολές των Αρμόδιων Πολεοδομικών Αρχών.

Η μέση ετήσια παραγωγή, σε περίοδο 20ετίας, ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος δυναμικότητας 10kWp ανέρχεται στις 16600kWh που ισοδυναμούν με αντιστάθμισμα €3220 στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση τις ισχύουσες διατιμήσεις της ΑΗΚ (€0,20/kWh).

Ο χρόνος ζωής ενός τέτοιου Φωτοβολταϊκού Συστήματος είναι πέραν των 20 χρόνων.

Η Σύμβαση Συμψηφισμού Μετρήσεων Παραγωγής/ Καταναλωτή με την ΑΗΚ έχει ισχύ 15 χρόνια για τους οικιακούς καταναλωτές και 10 χρόνια για τους εμπορικούς καταναλωτές.

Η K– ENERGY by Karantonis σας προσφέρει γραπτές εγγυήσεις σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιεί για την εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια συνοδεύονται με γραπτή 10ετή εγγύηση από τον κατασκευαστή για την ορθή λειτουργία και την ακεραιότητα των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τη κατασκευή τους. Επίσης, συνοδεύονται με γραπτή 25ετή εγγύηση από τον κατασκευαστή για την απόδοση τους.

Οι μετατροπείς τάσεις (Solar – Inverters) συνοδεύονται με γραπτή 5ετή εγγύηση από το κατασκευαστή και με δικαίωμα επέκτασης της εν λόγω εγγύησης από 10 έως και 20 χρόνια.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από την ΑΗΚ, ως Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ).

Με την κατάθεση της αίτησης στην ΑΗΚ, ο αιτητής θα καταβάλλει το τέλος για την αντικατάσταση του μετρητή. Ο υφιστάμενος μετρητής, θα αντικαθίσταται με καινούργιο αμφίδρομης μέτρησης για καταγραφή της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β Σύστημα που διοχετεύεται προς στο Δίκτυο του Προμηθευτή καθώς και της κατανάλωσης του υποστατικού.

Η ΑΗΚ θα εκδίδει την έγκριση ή την αιτιολογημένη απόρριψη της αίτησης εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί από το ποσό που καταβλήθηκε για αντικατάσταση του μετρητή θα επιστραφεί μόνο το ποσό των διακόσων ευρώ (€200) + Φ.Π.Α εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. Το ποσό των πενήντα ευρώ (€50) που θα κατακρατείται, αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης από την ΑΗΚ.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος θα πρέπει να υποβληθεί στην ΑΗΚ αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του συστήματος στο Δίκτυο Διανομής. Ο έλεγχος και η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο Διανομής με ευθύνη της ΑΗΚ θα πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 25 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σύνδεση.

Οι αιτητές θα πρέπει εντός διαστήματος εξήντα (60) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία εξασφάλισης της έγκρισης από το ΔΣΔ, να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση, ο έλεγχος και η σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στο Δίκτυο δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός των εξήντα ημερών τότε η έγκριση που έχει εξασφαλιστεί παύει να ισχύει.

O παραγωγός / καταναλωτής με την υποβολή της αίτησης θα καταβάλει στον Προμηθευτή, εφάπαξ πόσο ίσο με €250 + ΦΠΑ, για το κόστος διαχείρισης από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, το κόστος αντικατάστασης του μετρητή και το κόστος ελέγχου και σύνδεσης της εγκατάστασης με το σύστημα διανομής.

Ο παραγωγός / καταναλωτής θα καταβάλλει ετήσιο τέλος στον Προμηθευτή ίσο με €47,23 + ΦΠΑ ανά kWp, σαν αντιστάθμισμα ετεροχρονισμού παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στην οικία. Οι χρεώσεις θα καταβάλλονται από τον παραγωγό / καταναλωτή σε 6 (έξη) ισόποσες δόσεις και θα περιλαμβάνονται στο διμηνιαίο τιμολόγιο κατανάλωσης του προμηθευτή, δηλαδή €7,87 + ΦΠΑ ανά kWpτου Φωτοβολταϊκού Συστήματος.

Με βάση την αναμενόμενη οικονομική απόδοση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης της αρχικής επένδυσης υπολογίζεται στα 5 – 6 χρόνια.

  1. Αντίγραφο των τελευταίων 6 λογαριασμών ή αντίγραφο κατάστασης της τελευταίας δωδεκάμηνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου υποστατικού, την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της ΑΗΚ.
  2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή που να αφορά το κτίριο στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του Φ/Β Συστήματος.
  3. Αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του κτιρίου του οποίου θα εγκατασταθεί το Φ/Β Σύστημα. (Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ο τίτλος πρέπει να επισυναφθεί αντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του οικοπέδου ΚΑΙ άδεια οικοδομής).
  4. Άδεια Οικοδομής
  5. Συγκατάθεση ιδιοκτητών για πραγματοποίηση της εγκατάστασης στις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας ή ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο αιτητής.
  6. Τοπογραφικό σχέδιο του οικοπέδου στο οποίο βρίσκεται η οικία.
  7. Ενυπόγραφη βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας ότι το υποστατικό για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται σαν μόνιμη πρώτη κατοικία.
  8. Βεβαίωση Μόνιμης Διαμονής ή έξι (6) τουλάχιστον πρόσφατους λογαριασμούς της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή, σε περίπτωση που ο αιτητής δεν έχει Κυπριακή Υπηκοότητα.
  9. Αποδεικτικό Ευάλωτων Ομάδων καταναλωτών (εφαρμόζεται στις ομάδες καταναλωτών οι οποίες κρίνονται ευάλωτες και υπόκεινται σε δικαίωμα χορηγίας).

Σημείωση: Όσο αφορά τους Εμπορικούς Καταναλωτές δεν ισχύουν τα σημεία 4,5,7,8,9.