Ανακοίνωση ΡΑΕΚ: Απλοποίηση Σχεδίου Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων

Στα πλαίσια προσπάθειας περαιτέρω απλοποίησης της διαδικασίας που περιγράφεται στο Σχέδιο Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα της ΡΑΕΚ, καθώς και επίσπευσης της υλοποίησης των εγκαταστάσεων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 • Οι προμηθευτές/εγκαταστάτες που εκπροσωπούν τους αιτητές υποβάλουν μια φορά σε κάθε περιφέρεια τον Τεχνικό Φάκελο με τα αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκαθιστούν.
 • Ο αιτητής θα καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) πλέον ΦΠΑ κατά την υποβολή της αίτησης. Το τέλος αυτό αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης, το κόστος του μετρητή, του ελέγχου και της σύνδεσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200) πλέον ΦΠΑ εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. Το ποσό που θα κατακρατείται αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης.
 • Καλούνται οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ΔΣΔ, αλλά εκκρεμεί η καταβολή του απαιτούμενου τέλους, όπως το αργότερο έως την 20η Νοεμβρίου 2013 να διευθετήσουν την πληρωμή του. Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρώνεται και σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.
 • Το διάστημα δυνατότητας υλοποίησης των εγκαταστάσεων μειώνεται. Καλούνται οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ΔΣΔ, όπως εντός διαστήματος εξήντα (60)εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, έχουν ολοκληρώσει τηνεγκατάσταση των συστημάτων και έχουν υποβάλει αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρώνεται και σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.
 • Επίσης, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας του Σχεδίου Συμψηφισμού μετρήσεων και για σκοπούς κατά το δυνατόν επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων, θα γίνουν οι πιο κάτω τροποποιήσεις στα απαιτούμενα έγγραφα:

1)  Ενυπόγραφη βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας, χωρίς πιστοποίηση από πιστοποιούντα υπάλληλο, ότι το υποστατικό για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται σαν μόνιμη πρώτη κατοικία υπογεγραμμένη μόνο από τον αιτητή, (Παράρτημα Ι)

2) Συγκατάθεση ιδιοκτητών της οικίας για την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στην οικία, ή Άδεια Οικοδομής η οποία αφορά το συγκεκριμένο υποστατικό του αιτητή. Νοείται ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών της γης επί της οποίας βρίσκεται η οικία.

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ: Απλοποίηση Σχεδίου Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο της Αυτοπαραγωγής

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αφού εξέτασε ενδελεχώς το Σχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο αυτοπαραγωγής για εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες και δεδομένου ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με την μέθοδο της Αυτοπαραγωγής θεωρείται ότι εντάσσεται στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας αφού δεν δίνεται η δυνατότητα εμπορίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνει ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Σχεδίου και επιτάχυνσης κατά το δυνατόν  της υλοποίησης των έργων, αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν το εν λόγω Σχέδιο δεν απαιτείται η υποβολή των πιο κάτω εγγράφων/στοιχείων:

 • Καταστατικό με την αναφορά ότι η εταιρεία δικαιούται να διεξάγει πάσης φύσεως δραστηριότητα που να σχετίζεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή κάτι συναφές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά να υποβάλλεται το ιδρυτικό Καταστατικό της κάθε εταιρείας στο οποίο δεν θα πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος,
 • Ευκρινείς φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης,
 • Πολεοδομική Άδεια του υποστατικού στο οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα.

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για Σύστημα Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net – Metering)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των ακόλουθων δύο Σχεδίων για το έτος 2013:

Σχέδιο Α:

1. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε οικίες, συνολικής δυναμικότητας 6 MW με χορηγία και συνολικής δυναμιοκότητας 9 MW άνευ χορηγίας.

2. Διευρυμένη εφαρμογή του συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net-Metering) εγκατεστημένα σε κτίρια που αποτελούν έδρα τοπικών Αρχών, συνολικής δυναμικότητας 0,2 MW άνευ χορηγίας.

Σχέδιο Β:

Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με Χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες, συνολικής δυναμικότητας 10 MW άνευ χορηγίας.

Απόφαση ΡΑΕΚ 881/2013 για Φωτοβολταϊκά

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αποφάσισε να διευρύνει και διευκολύνει την εφαρμογή της τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

 • Διευρυμένη εφαρμογή του Συστήματος Συμψηφισμού μετρήσεων παραγώμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Net Metering).
 • Εφαρμογή Αυτοπαραγωγής με χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Εμπορικές και Βιομηχανικές μονάδες.
 • Επιτάχυνση Διαδικασιών