“Ηλιακή Ενέργεια για Όλους”

“Ηλιακή Ενέργεια γα Όλους”

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 24/11/2015 νέο σχέδιο προώθησης των Εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών συστημάτων από τους καταναλωτές ώστε να γίνουν παραγωγοί/ καταναλωτές (prosumers) ηλεκτρικές ενέργειας.

Οι κατηγορίες Επενδύσεων έχουν ως εξής:

Α κατηγορία: Συμψηφισμός Μετρήσεων – Net – Metering μέχρι 5kW για όλους

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών με παροχή Χορηγίας μέχρι €2700.

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες μη Ευάλωτων Καταναλωτών (Άνευ Χορηγίας)

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Εμπορικούς Καταναλωτές (Άνευ Χορηγίας)

Β κατηγορία: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής

• Αφορά Καταναλωτές με Εμπορική ή Βιομηχανική Διατίμηση Ηλεκτρισμού (Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες, Δημόσια Κτήρια, κ.α)

Δεν Αφορά:
• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Συνθήκη ΕΚ)

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (Κανονισμός ΕΟΚ 1898/87).

Αυτοπαραγωγή

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Κατηγορία Β αφορά εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση (εμπορικές, βιομηχανικές, δημόσια κτήρια, στρατόπεδα, σχολεία) με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση. Εξαιρούνται γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες.

Read more

Net Metering για Κατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: NET – METERING
Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Kατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών (Με καταβολή Χορηγίας)

Η Κατηγορία Α αφορά επενδύσεις από καταναλωτές για κάλυψη ιδίων αναγκών, με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net metering).

Read more

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ για Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τα Σχέδια Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε να δώσει παράταση στην υποβολή αιτήσεων για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς καταναλωτές και κτήρια που αποτελούν έδρα τοπικών αρχών, ως επίσης και για τις αιτήσεις για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο της αυτοπαραγωγής σε Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2013.

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ: Απλοποίηση Σχεδίου Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο Συμψηφισμού Μετρήσεων

Στα πλαίσια προσπάθειας περαιτέρω απλοποίησης της διαδικασίας που περιγράφεται στο Σχέδιο Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της Εισαγόμενης από το Δίκτυο με την Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια από Φωτοβολταϊκά Συστήματα της ΡΑΕΚ, καθώς και επίσπευσης της υλοποίησης των εγκαταστάσεων αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

 • Οι προμηθευτές/εγκαταστάτες που εκπροσωπούν τους αιτητές υποβάλουν μια φορά σε κάθε περιφέρεια τον Τεχνικό Φάκελο με τα αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκαθιστούν.
 • Ο αιτητής θα καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος των διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) πλέον ΦΠΑ κατά την υποβολή της αίτησης. Το τέλος αυτό αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης, το κόστος του μετρητή, του ελέγχου και της σύνδεσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που η αίτηση δεν εγκριθεί, θα επιστρέφεται το ποσό των διακοσίων ευρώ (€200) πλέον ΦΠΑ εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης. Το ποσό που θα κατακρατείται αντικατοπτρίζει το κόστος διαχείρισης της αίτησης.
 • Καλούνται οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ΔΣΔ, αλλά εκκρεμεί η καταβολή του απαιτούμενου τέλους, όπως το αργότερο έως την 20η Νοεμβρίου 2013 να διευθετήσουν την πληρωμή του. Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρώνεται και σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.
 • Το διάστημα δυνατότητας υλοποίησης των εγκαταστάσεων μειώνεται. Καλούνται οι αιτητές των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί από το ΔΣΔ, όπως εντός διαστήματος εξήντα (60)εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, έχουν ολοκληρώσει τηνεγκατάσταση των συστημάτων και έχουν υποβάλει αίτηση για έλεγχο και σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση η εγκεκριμένη αίτηση τους δεν θα λαμβάνεται υπόψη, θα ακυρώνεται και σε περίπτωση ενδιαφέροντος θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εκ νέου.
 • Επίσης, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας του Σχεδίου Συμψηφισμού μετρήσεων και για σκοπούς κατά το δυνατόν επιτάχυνσης της υλοποίησης των έργων, θα γίνουν οι πιο κάτω τροποποιήσεις στα απαιτούμενα έγγραφα:

1)  Ενυπόγραφη βεβαίωση χρήσης οικιστικής μονάδας, χωρίς πιστοποίηση από πιστοποιούντα υπάλληλο, ότι το υποστατικό για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρησιμοποιείται σαν μόνιμη πρώτη κατοικία υπογεγραμμένη μόνο από τον αιτητή, (Παράρτημα Ι)

2) Συγκατάθεση ιδιοκτητών της οικίας για την πραγματοποίηση της εν λόγω εγκατάστασης στην οικία, ή Άδεια Οικοδομής η οποία αφορά το συγκεκριμένο υποστατικό του αιτητή. Νοείται ότι δεν απαιτείται συγκατάθεση όλων των συνιδιοκτητών της γης επί της οποίας βρίσκεται η οικία.

Ανακοίνωση ΡΑΕΚ: Απλοποίηση Σχεδίου Εγκατάστασης Φ/Β Συστημάτων με τη μέθοδο της Αυτοπαραγωγής

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αφού εξέτασε ενδελεχώς το Σχέδιο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο αυτοπαραγωγής για εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες και δεδομένου ότι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με την μέθοδο της Αυτοπαραγωγής θεωρείται ότι εντάσσεται στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας αφού δεν δίνεται η δυνατότητα εμπορίας της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ανακοινώνει ότι για την εύρυθμη λειτουργία του Σχεδίου και επιτάχυνσης κατά το δυνατόν  της υλοποίησης των έργων, αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν το εν λόγω Σχέδιο δεν απαιτείται η υποβολή των πιο κάτω εγγράφων/στοιχείων:

 • Καταστατικό με την αναφορά ότι η εταιρεία δικαιούται να διεξάγει πάσης φύσεως δραστηριότητα που να σχετίζεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή κάτι συναφές με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αλλά να υποβάλλεται το ιδρυτικό Καταστατικό της κάθε εταιρείας στο οποίο δεν θα πρέπει να αποκλείεται η δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού συστήματος,
 • Ευκρινείς φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης,
 • Πολεοδομική Άδεια του υποστατικού στο οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα.

Ομιλία του κ. Γιώργου Λακκοτρύπη με θέμα «Πολιτική και Προγράμματα της Κυβέρνησης για Χρήσ η Φ/Β”

Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,

Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας στη σημερινή συνέντευξη Τύπου με θέμα την πολιτική της Κυβέρνησης για τη χρήση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και, ιδιαίτερα, την εκ νέου παρουσίαση των ισχυόντων Σχεδίων Net Metering και Αυτοπαραγωγής Ενέργειας.

Read more

Τροποποίηση Ανακοίνωσης ημερομηνίας 4/7/2013, αναφορικά με το Σχέδιο Β

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκάστου Φωτοβολταϊκού Συστήματος για κάθε αίτηση για Αυτοπαραγωγή είναι πεντακόσια (500) kW και η ελάχιστη δέκα (10) kW. Όλοι οι αιτητές ανεξαρτήτως της ισχύος του Φωτοβολταϊκού Συστήματος που θα εγκαταστήσουν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη ΡΑΕΚ για παροχή Εξαίρεσης από Άδεια.

Τέλη εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Αυτοπαραγωγής και Συμψηφισμού μετρήσεων

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Ο Αυτοπαραγωγός με Χρήση Φωτοβολταϊκού Συστήματος καταβάλλει τέλος στον Προμηθευτή του στο μηνιαίο λογαριασμό του ανά παραγόμενη ενεργειακή μονάδα (kWh), όπως θα καταμετρείται από το μετρητή που θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σημείο από τον Προμηθευτή.
 • Το μηνιαίο τέλος είναι αντίστοιχο με την τάση του σημείου σύνδεσης του Αυτοπαραγωγού στο δίκτυο, ως ακολούθως:
  • Σύνδεση στη ψηλή τάση: 1,31 € cent / παραγώμενη kWh
  • Σύνδεση στη μέση τάση: 1,63 € cent / παραγώμενη kWh
  • Σύνδεση στη χαμηλή τάση: 2,01 € cent / παραγώμενη kWh
 • Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,134 € cent / kWh. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΥΔΩ.
 • Επί της παραγόμενης ενέργειας επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσιμων ΠηγώνΕνέργειας (ΑΠΕ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent / kWh. Το τέλος αυτό θα αναθεωρείται χωρίς άλλες διαδικασίες όταν διαφοροποιείται ο συντελεστής τέλους ΑΠΕ.
 • Ο Αυτοπαραγωγός θα καταβάλει τις δαπάνες σύνδεσης και τηλεπικοινωνιώνστον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ή στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία θα υπολογίζονται για την κάθε συγκεκριμένη Αίτηση Σύνδεσης.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Net – Metering)

 • Ο παραγωγός / καταναλωτής καταβάλλει ετήσιο τέλος στον προμηθευτή του ίσο με €37,03 ανά εγκατεστημένο kWpτου Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Επιπλέον, επιβάλλεται χρέωση Υπηρεσιών Δημόσιας Ωφέλειας,με βάση τοσυντελεστή τέλους 0,134 € cent / kWh, η οποία αντιστοιχεί ετήσιο τέλος € 2,16/εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Επίσης, επιβάλλεται χρέωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με βάση το συντελεστή τέλους 0,5 € cent / kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τέλος €8,05 / εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού του συστήματος.
 • Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις (πριν την επιβολή ΦΠΑ) ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκού συστήματος ανέρχονται σήμερα σε €47,23.
 • Οι συνολικές ετήσιες χρεώσεις θα καταβάλλονται από τον παραγωγό/ καταναλωτή σε έξη ισόποσες δόσεις και θα περιλαμβάνονται στο διμηνιαίο τιμολόγιο κατανάλωσης του Προμηθευτή (€7,87 ανά εγκατεστημένο kWp του Φωτοβολταϊκούτου συστήματος πριν την επιβολή ΦΠΑ για τη διμηνία).