Σχέδια

Νέο Σχέδιο “Ηλιακή Ενέργεια για Όλους 2017”

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΥΠΡΟΣ 2017

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε στις 8 Μαΐου 2017 το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για ίδια κατανάλωση». Στόχος της αναθεώρησης του Σχεδίου είναι η περαιτέρω προώθηση των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων εκμετάλλευσης βιομάζας/βιοαερίου από τους καταναλωτές ώστε να γίνουν παραγωγοί/καταναλωτές (prosumers) ηλεκτρικής ενέργειας.

Read more

Online εξυπηρέτηση αιτητών για το σχέδιο “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω”

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων αιτητών στο σχέδιο “Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω” για Κατοικίες, το Ενεργειακό Γραφείο δημιούργησε ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης της κατάστασης των αιτήσεων.

Αναζητήστε την κατάσταση της αίτησης σας εδώ!

Ανακοίνωση για τα σχέδια “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις”

Το υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι από τις 10/2/2016 η εξυπηρέτηση του κοινού για τα σχέδια “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις”, θα γίνεται από το Ενεργειακό Γραφέιο Κυπρίων Πολιτών.

Read more

“Ηλιακή Ενέργεια για Όλους”

“Ηλιακή Ενέργεια γα Όλους”

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στις 24/11/2015 νέο σχέδιο προώθησης των Εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων «Ηλιακή Ενέργεια για Όλους». Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση των εγκαταστάσεων Φωτοβολταϊκών συστημάτων από τους καταναλωτές ώστε να γίνουν παραγωγοί/ καταναλωτές (prosumers) ηλεκτρικές ενέργειας.

Οι κατηγορίες Επενδύσεων έχουν ως εξής:

Α κατηγορία: Συμψηφισμός Μετρήσεων – Net – Metering μέχρι 5kW για όλους

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών με παροχή Χορηγίας μέχρι €2700.

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για κατοικίες μη Ευάλωτων Καταναλωτών (Άνευ Χορηγίας)

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Εμπορικούς Καταναλωτές (Άνευ Χορηγίας)

Β κατηγορία: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Αυτοπαραγωγής

• Αφορά Καταναλωτές με Εμπορική ή Βιομηχανική Διατίμηση Ηλεκτρισμού (Εμπορικές και Βιομηχανικές Μονάδες, Δημόσια Κτήρια, κ.α)

Δεν Αφορά:
• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (Συνθήκη ΕΚ)

• Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Παρασκευή και παραγωγή προϊόντων που αποτελούν απομίμηση ή υποκατάστατο του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (Κανονισμός ΕΟΚ 1898/87).

Net Metering για Κατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: NET – METERING
Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Kατοικίες Ευάλωτων και Ευπαθών Καταναλωτών (Με καταβολή Χορηγίας)

Η Κατηγορία Α αφορά επενδύσεις από καταναλωτές για κάλυψη ιδίων αναγκών, με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net metering).

Read more

Net Metering για Κατοικίες ΜΗ Ευάλωτων Καταναλωτών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: NET – METERING
Φωτοβολταϊκά Συστήματα για Kατοικίες ΜΗ Ευάλωτων Καταναλωτών (Άνευ Χορηγίας)

Η Κατηγορία Α αφορά επενδύσεις από καταναλωτές για κάλυψη ιδίων αναγκών, με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net metering).

Read more

Απόφαση ΡΑΕΚ για Εκκαθάριση Πλεονάσματος στα σχέδια Net – Metering

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, εξέδωσε την απόφαση «Περί της Περιόδου Τελικής Εκκαθάρισης του Πλεονάσματος Ηλεκτρικής Ενέργειας των Καταναλωτών που εμπίπτουν στα σχέδια Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταικών Συστημάτων”, καθορίζοντας ως τελευταίο λογαριασμό του ημερολογιακού έτους τον λογαριασμό του καταναλωτή για τον οποίο έγινε καταγραφή μέτρησης εντός του διμήνου Φεβρουαρίου – Μαρτίου.

Τυχόν Πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα έτος συμψηφισμού στο επόμενο.

 

 

Σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.

Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας υφιστάμενων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων1 που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οι οποίες ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα που ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις”

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒ&Τ) ανακοινώνει την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις», το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020.
Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.k-energy.com.cy/el/services/energy-efficiency-upgrade/commercial-industrial

Σχέδιο “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες”

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ»;

Το σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης, μεγάλης κλίμακας, κατοικιών, με την παροχή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. Το σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».ρίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες κατοικιών, τα οποία ζουν μόνιμα στις περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας τουλάχιστο για τους έξι (6) μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους. Οι κατοικίες για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

i. Να ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα ή να ενοικιάζονται από αυτά.

ii. Να βρίσκονται σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

iii. Η αίτηση για την πολεοδομική τους άδεια να έχει κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007. Νοείται ότι σε περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, θα πρέπει να έχει κατατεθεί αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής πριν τις 21/12/2007.

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

1. Υποχρεωτική επίτευξη τουλάχιστον δύο από τους τρεις μέσους συντελεστές θερμοπερατότητας (U-Value), που αναφέρονται στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (3), (4) και (5).

2. Ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας, μέσω ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, για επίτευξη ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή εξοικονόμησης πέραν του 40% επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου.

3. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Ενεργειακή Αναβάθμιση της κατοικίας σε Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας και συμμόρφωση με τα κριτήρια που καθορίζονται στο σχετικό Διάταγμα.

2. Έκδοση ΠΕΑ πριν την ενεργειακή αναβάθμιση και τεχνοοικονομική μελέτη.

Γ’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

1. Εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων μέτρων που αντιστοιχούν στις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών (1), (3), (4), (5), (8) ή (9).

2. Τεχνοοικονομική μελέτη.

Α’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης.

Για περιπτώσεις δικαιούχων που εμπίπτουν στους ευάλωτους καταναλωτές το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης θα αυξάνεται σε 75%.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας για ενεργειακή αναβάθμιση κάθε κατοικίας θα είναι €15,000. Σε περίπτωση που θα εγκατασταθεί και σύστημα θέρμανσης/ψύξης χώρου με ΑΠΕ, το μέγιστο ποσό χορηγίας αυξάνεται στις €25,000.

Β’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι €25,000.

Γ’ ΤΥΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης θα είναι 75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης. Το μέγιστο ποσό χορηγίας θα είναι:

  • €150 ευρώ για την επιλέξιμη δαπάνη (1)
  • €2500 ευρώ για τις δαπάνες (3), (4) και (5)
  • €750 ευρώ για την δαπάνη (8) και
  • €10.000 ευρώ για την δαπάνη (9)

1. Τεχνοοικονομική Μελέτη όπου απαιτείται.[1]
2. Έκδοση ΠΕΑ και συστάσεων.
3. Θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων της φέρουσας κατασκευής (κολόνες, δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των τοίχων και των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,72W/m2K.
4. Θερμομόνωση οριζόντιων δομικών στοιχείων (δάπεδα σε πυλωτή, δάπεδα σε πρόβολο, δώματα, στέγες) και οροφών που συνιστούν μέρος του κελύφους, με εξαίρεση πυλωτές πάνω από κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των στοιχείων αυτών δεν ξεπερνά το 0,63 W/m2K.
5. Αντικατάσταση κουφωμάτων εφόσον ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U των κουφωμάτων δεν ξεπερνά το 3,23 W/m2K.
6. Αγορά και τοποθέτηση λέβητα υγρού ή αέριου καυσίμου ψηλής ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση χώρου ή για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ελάχιστη ωφέλιμη απόδοση στο 100% της ονομαστικής ωφέλιμης ισχύος εξόδου: 92%).
7. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού συστήματος κλιματισμού με Αεροθερμική, Γεωθερμική ή Υδροθερμική αντλία για θέρμανση και ψύξη χώρου ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: COP ≥ 4 και EER ≥ 3,7).
8. Αγορά και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
9. Αγορά και εγκατάσταση κεντρικού ηλιακού συστήματος για θέρμανση ή/και ψύξη χώρου.
10. Αγορά και εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για θέρμανση χώρου
11. Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με ενεργειακά πιο αποδοτικούς σε σχέση με τους υφιστάμενους λαμπτήρες του κτιρίου.
12. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας.
13. Αγορά και εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.
14. Αγορά και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών.
15. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής μετακινούμενης σκίασης.
16. Αγορά και εγκατάσταση / αντικατάσταση εξωτερικής σταθερής σκίασης.
17. Αντικατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων διαιρεμένου τύπου χωρίς αεραγωγούς ψηλής ενεργειακής απόδοσης (ελάχιστες απαιτήσεις εξοπλισμού: Ονομαστική ισχύς εξόδου : μέχρι 12kW, SCOP>4,6 και SEER >6,1).

Η K-ENERGY by Karantonis, αναλαμβάνει όλη την διαδικασία υποβολής της αίτησης σας, την εκπόνηση μελετών καθώς επίσης και την επιμέλεια συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων και πιστοποιητικών, προκειμένου να λάβετε θετική και άμεση απάντηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.